รอบการสมัคร และรอบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย  ได้ประชุมพิจารณาร่วมกันในการปรับกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในถาบันอุดมศึกษษแบบใหม่  ตั้งปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ด้วยหลักการดังนี้

 1. นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นักเรียนแต่ละคนมีเพียง 1 สิทธิ์ ในการตอบรับในสาขาวิชาที่เลือก  สามารถสละสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 3. สถาบันอุดมศึกษาในเครือข่าย ทปอ. ทุกแห่งจะเข้าระบบ Clering house เพื่อบริหาร 1 สิทธิ์ของนักเรียน

รอบการสมัคร

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน สำหรับนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ นักเรียนโควตา นักเรียนเครือข่าย ให้นักเรียนยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

ครั้งที่ 1/1 ประกาศรับและคัดเลือก 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2560                        
               ประกาศผล 22 ธันวาคม 2560

ครั้งที่ 1/2  ประกาศรับและคัดเลือก 22 ธันวาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 
              ประกาศผล 26 มีนาคม 2561

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อสอบปฏิบัติ สำหรับนักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาค โดควตาโรงเรียนในเครือข่าย และโครงการความสามารถพิเศษต่างๆ สถาบันอุดมศึกษาประกาศเกณฑ์การสอบ ยื่นสมัครโดยตรงกับสถาบันอุดมศึกษา

 • รับสมัครและดำเนินการ ธันวาคม 2560 –มีนาคม 2561
 • ประกาศผล 8 พฤษภาคม 2561

รอบที่ 3 การับตรงร่วมกัน สำหรับนักเรียนในโรงการ กสพท. โครงการอื่นๆ และนักเรียนทั่วไป ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร นักเรียนเลือกได้ 4 สาขาวิชา แบบไม่มีลำดับ สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการสอบกลางร่วมกันในเวลาเดียวกัน

 • รับสมัคร 9 – 13 พฤษภาคม 2561
 • ปรากศผล 8 มิถุนายน 2561

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission สำหรับนักเรียนทั่วไป โดยทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัคร  นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ

 • รับสมัคร 6 – 10 มิถุนายน 2561
 • ประกาศผล 13 กรฎาคม 2561

รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ สถาบันอุดมศึกษารับโดยตรงด้วยวิธีการของสถาบันเอง เสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคม 

การยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House

 1. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ในสาขาวิชาที่ต้องการ ในระบบกลางของ ทปอ. รอบใดรออบหนึ่งได้เพียง 1 ครั้ง
 2. ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์แล้ว ต้องการสละสิทธิ์ในรอบต่อรอบ หรือในรอบที่ผ่านมา ให้แจ้งสละสิทธิ์กับสถาบันอุดมศึกษาที่รับเข้า หรือผ่านระบบการรับเรื่องจากส่วนกลางจัดการส่งให้สถาบันอดุมศึกษาพิจารณาสละสิทธิ์ ให้ทันเวลาที่กำหนด แล้วสามารถสมัครรอบต่อไปตามเวลาที่กำหนด
 3. ผู้สมัครไม่ยืนยันสิทธิ์ หรือเลือก สละสิทธิ์ สามารถสมัครในรอบต่อ ๆ ไปได้

รอบการสอบ

 • การสอบ GAT/PAT ช่วงประมาณ 24 – 27 กุมภาพันธ์  2561 
 • การสอบ O-NET   ช่วงประมาณ  03 – 04 มีนาคม 2561 
 • การสอบ  9 สามัญวิชา ช่วงประมาณ 17-18 มีนาคม  2561 
 • ทุกการสอบในวิชาพื้นฐานทั่วไป ต้องไม่เกิน 12 เมษายน 2561 
 • วิชาเฉพาะ เช่น ข้อเขียน หรือ วิชาที่ไม่ได้อยู่ในวิชาพื้นฐานทั่วไป มหาวิทยาลัยจะจัดสอบเองในช่วงเดือน กรกฎาคม 2560

*รายละเอียดการสอบตรงของแต่ละคณะ ทุกมหาวิทยาลัยจะประกาศวันที่ 1 มิถุนายน 2560 รอติดตามให้ดี (ของนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เช่นกัน)

คะแนน TU STAR ที่เคยสอบไปแล้วยังสามารถนำมาใช้ได้ในการสอบปีนี้

เด็กซิ่วยังสามารถนำคะแนนของปีที่แล้วมายื่นในปีนี้ได้

# Admission 61 # Entrance 61 # สอบตรง 61