Law Exam

แนวข้อสอบ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อ 3

  เฉลยอย่างละเอียด ข้อนี้น้อง ๆ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย และผู้ที่เข้ามาใช้อำนาจอธิปไตย โดยหลักอำนาจอธิปไตยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย [...]

2018-12-06T17:40:51+07:00Law Exam|0 Comments

แนวข้อสอบรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อ 2

เฉลย แนวข้อสอบรับตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อ. 2 ข้อนี้ น้องๆ ต้องรู้จักก่อนว่าความผิดอันยอมความได้ คืออะไร [...]

2018-04-12T08:17:23+07:00Law Exam|0 Comments

แนวข้อสอบรับตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อ 1

เฉลย แนวข้อสอบรับตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ข้อ. 1 ข้อนี้ น้องๆ ต้องเข้าใจองค์ประกอบที่สำคัญของความเป็นรัฐเสียก่อน ซึ่งมีหลายตำราบอกว่า [...]

2018-03-14T12:05:18+07:00Law Exam|0 Comments
Go to Top