• STEP 1 : รายละเอียดการสอบเข้า นิติศาสตร์

 • STEP 2 : รายละเอียดคอร์สติว

 • STEP 3 : ตารางคอร์สติว

 • STEP 4 : สมัครเรียน

 • STEP 5 : แจ้งโอนเงิน

BASIC LAW COURSE

คอร์สกฎหมายพื้นฐาน

? สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากในคอร์ส นี้

✅ รู้และเข้าใจหลักกฎหมายพื้นฐาน อันนำไปสู่การเรียนต่อยอดในอนาคตต่อไป
✅ ได้เข้าใจวิธีคิด เหตุผล ความเป็นมาเป็นไปของกฎหมาย อันนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อนวิเคราะห์ต่อไปได้
✅ ได้เข้าใจภาษา ตรรกะทางกฎหมายจริง สามารถนำไปประยุกต์ในการทำข้อสอบจริงได้ต่อไป

? รูปแบบการเรียน

 • เน้นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบแผนผังความคิด ให้น้อง ๆ เห็นภาพและเข้าใจง่าย
 • เน้นการเรียนในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็น
 • เน้นการเรียนรู้กันเองกับ กลุ่มเพื่อนในห้องเรียน ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน
 • เน้นการเรียนรู้ด้วยภาพ Infographic จดจำง่าย เข้าใจเร็ว

? เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนจากสถาบันอื่นมาก่อน แต่ต้องการทบทวน และได้ความรู้มากขึ้นไม่เหมือนที่อื่นสอน

ADVANCE LAW COURSE

คอร์สตะลุยโจทย์กฎหมาย

? สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากในคอร์ส นี้

✅ ได้ฝึกทำโจทย์ข้อสอบกฎหมายจริง ครบทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ การหาข้อเท็จจริง การหาหลักกฎหมาย และการปรับข้อเท็จจริงกับหลักกฎหมาย
✅ ได้เทคนิคการจับประเด็นข้อสอบให้ตรงจุด ทำให้น้อง ๆ ทำข้อสอบได้เร็วขึ้น แถมถูกต้องและแม่นยำ

? รูปแบบการเรียน

 • ตะลุยโจทย์ข้อสอบกฎหมายหลายร้อยข้อ
 • เรียนรู้แบบระดมสมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในกลุ่มย่อย ด้วยกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมายในห้องเรียน

? เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่เคยเรียนคอร์ส Basic Law ของทางสถาบัน Legendlaw มาก่อนแล้ว
 • น้องๆ ที่เคยเรียนกฎหมายมาอย่างดีแล้วไม่ต่ำกว่า 1 – 2 ปี

LOGICAL REASONING COURSE

คอร์สคิดอย่างมีเหตุผล เชิงตรรกะศาสตร์

? สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากในคอร์ส นี้

✅ ได้เรียนรู้ และเข้าใจวิชาตรรกะครบทุกรูปแบบเงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขทางรูปภาพ เงื่อนไขทางภาษา และงื่อนไขแผนภูมิ
✅ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุมีผล เป็นลำดับขั้นตอน สามารถนำไปปรับใช้ได้กับข้อสอบตรรกะทุกรูปแบบในอนาคต

? รูปแบบการเรียน

 • ฝึกทำข้อสอบตรรกะศาสตร์ในทุก ๆ รูปแบบ ฝึกการคิดอย่างมีเหตุผล และสามารถอธิบายถึงความเข้าใจของน้อง ๆ ได้

? เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนวิชา Logical Reasoning มาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนที่อื่นมาแล้วแต่ยังไม่เข้าใจอย่างดีพอ

CRITICAL THINKING COURSE

คอร์สการอ่านเพื่อเข้าใจ จับประเด็นในภาษา เพื่อคิดอย่างเชิงวิพากษ์

? สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากในคอร์ส นี้

✅ จับประเด็น หาใจความสำคัญจากบทความที่โจทย์กำหนดให้มาได้
✅ คิดแบบอนุมาน และคิดแบบเชิงวิพากษ์ได้
✅ มีโอกาสทำข้อสอบส่วนนี้ ได้ 25 คะแนนเต็ม

? รูปแบบการเรียน

 • ฝึกตะลุยโจทย์ทำข้อสอบจริงทุกรูปแบบบทความ พร้อมเฉลยและอธิบายวิธีคิด พร้อมเทคนิคในการทำข้อสอบ

? เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียน Critical thinking มาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนมาแล้วแต่ยังมีปัญหา ไม่เข้าใจอย่างท่องแท้

GAT-ENG COURSE

คอร์สวิชาภาษาอังกฤษ

? สิ่งที่น้อง ๆ จะได้จากในคอร์ส นี้

✅ ฝึกทำข้อสอบตะลุยโจทย์ GAT ENG ครบทุก Part วิชา
✅ เน้นเทคนิคการทำข้อสอบ ให้ง่าย และรวดเร็ว

? รูปแบบการเรียน

 • ฝึกทำโจทย์ข้อสอบ GAT-ENG จริง พร้อมเรียนรู้เรียนเทคนิค และเสริมไวยากรณ์ไปพร้อมกัน

? เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่พอมีพื้นฐานมาบ้างพอสมควร
 • น้องๆ ที่อยากได้ลองฝึกฝนตามแนวข้อสอบจริง