• STEP 1 : รายละเอียดการสอบเข้า นิติศาสตร์

 • STEP 2 : รายละเอียดคอร์สติว

 • STEP 3 : ตารางคอร์สติว

 • STEP 4 : สมัครเรียน

 • STEP 5 : แจ้งโอนเงิน

BASIC LAW COURSE

คอร์สกฎหมายพื้นฐาน

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Basic Law นี้

 1. ประวัติศาสตร์ ที่มาที่ไปสำคัญๆ ของกฎหมาย
 2. พื้นฐานความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย
 3. ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. ประมวลกฎหมายอาญา
 5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญ
 6. หลักกฎหมายเอกชน และมหาชนเบื้องต้น

รูปแบบการเรียน

 • เน้นการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบแผนผังความคิด ให้น้องๆ เห็นภาพและเข้าใจง่าย
 • เน้นการเรียนในรูปแบบ ถาม-ตอบ เพื่อให้น้องๆ ได้มีส่วนร่วมในการเรียนและแสดงความคิดเห็น
 • เน้นการเรียนรู้กันเองกับ กลุ่มเพื่อนในคลาสเรียน ให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกัน
 • เน้นเรียนกลุ่มเล็ก เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนสูงสุด

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนกฎหมายมาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนจากสถาบันอื่นมาก่อน แต่ต้องการทบทวน และได้ความรู้มากขึ้นไม่เหมือนที่อื่นสอน

ADVANCE LAW COURSE

คอร์สตะลุยโจทย์กฎหมาย

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Advance Law นี้

 1. ฝึกทำโจทย์วิชากฎหมายที่น้องๆ ได้เคยเรียนไปแล้วในคอร์ส Basic Law
 2. ฝึกทำโจทย์กฎหมายในส่วนความรู้ทั่วไป
 3. ฝึกทำโจทย์กฎหมายในส่วนของการให้เหตุผลทางกฎหมาย
 4. ข้อสอบรวมกว่า 500 – 1,000 ข้อ
 5. ข้อสอบตามแนวข้อสอบจริง ย้อนหลังไปกว่า 10 ปี

รูปแบบการเรียน

 • ในส่วนวิชาที่ต้องอาศัยความจำ พี่ๆ ได้สรุปเนื้อหาที่สำคัญควรจำให้ได้ ไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อง่ายต่อการเรียนรู้
 • ในส่วนของข้อสอบ ที่ต้องอาศัยการคิดวิเคราะห์ พี่ๆ จะเน้นสอนให้น้องๆ มีความคิดแบบนักกฎหมาย (Legal mind) ในการปรับบทกฎหมายให้เข้ากับข้อสอบ เพื่อที่น้องๆ จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทุกข้อสอบ

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่เคยเรียนคอร์ส Basic Law มาก่อนแล้ว
 • น้องๆ ที่เคยเรียนกฎหมายมาอย่างดีแล้ว

SPECIAL LAW COURSE

คอร์สกฎหมายพิเศษ

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Special Law นี้

น้องๆ จะได้เรียนกฎหมายพิเศษที่สำคัญๆ ในชีวิตประจำวันได้แก่

 1. รัฐธรรมนูญ
 2. กฎหมายปกครอง
 3. กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งฯ และอาญา
 4. กฎหมายระหว่างประเทศ
 5. กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
 6. และกฎหมายอื่นอีกกว่า 20 – 30 ฉบับ

รูปแบบการเรียน

 • ในปัจจุบันข้อสอบมีแนวโน้มออกนำกฎหมายพิเศษเหล่านี้มาออกสอบด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่น้องๆ จะต้องเรียนรู้เพื่อรับมือข้อสอบในอนาคตให้ได้

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่เคยเรียนคอร์ส Basic Law มาก่อนแล้ว
 • น้องๆ ที่เคยเรียนกฎหมายมาอย่างดีแล้ว

WRITING COURSE

คอร์สการเขียนเรียงความ ย่อความ

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส Writing นี้

 1. วิชาการเขียนเรียงความ น้องๆ จะได้ฝึกฝนการเขียนอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมเนื้อหาที่จะเขียน การเขียนคำนำ เนื้อหา และสรุป การเขียนให้ถูกต้องตามหลักภาษา และการเขียนอย่างไรเพื่อเรียกคะแนนให้ได้มากที่สุด
 2. วิชาการเขียนย่อความ น้องๆ จะได้ฝึกการจับใจความสำคัญ การสรุปความ และนำมาเขียนใหม่ด้วยถ้อยคำของตนเองได้อย่างดี
 3. ฝึกฝนตามหัวข้อ หรือบทความที่เคยออกสอบจริง ย้อนหลังกว่า 10 ปี  และหัวข้อต่างๆ ที่น่าออกสอบ

รูปแบบการเรียน

 • ใน้องๆ จะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และนำมาปฎิบัติฝึกเขียนจริงๆ โดยมีพี่ๆ ติวเตอร์คอยดูแล ให้คำแนะนำ ตรวจสอบ แก้ไข ตลอดระยะเวลาเตรียมตัว

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่ไม่เคยเรียนมาก่อน
 • น้องๆ ที่เคยเรียนมาแล้วแต่ยังมีปัญหาในการเขียน

สิ่งที่น้องๆ จะได้หลังจากเรียนจบ

 • น้องๆ จะเขียนเรียงความได้ดีมากขึ้น รู้จักการใช้คำที่เหมาะสม มีคำคม เขียนตรงประเด็น น่าอ่าน
 • น้องๆ จะเขียนย่อความได้ถูกต้อง จับใจความได้ครบถ้วน

ENGLISH FOR  LAWYER COURSE

คอร์สวิชาภาษาอังกฤษสำหรับสอบตรง

เนื้อหาที่น้องๆ จะได้เรียนในคอร์ส English for lawyer นี้

 1. การทำข้อสอบ Part Reading ข้อสอบที่จัดสอบโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเป็นข้อสอบ Part Reading ทั้งหมด โดยเนื้อหาการเรียนการสอนมีคร่าวๆ ดังนี้
  1. Section 1: General tips for the exam and techniques for reading
   1. e.g. Make sure that you are well-rested before the exam. Doing reading
    comprehension tested can be taxing on your brain. You will want to have a clear
    mind that is not tired to do this.
   2. e.g. Prepare everything you might need on the day of the test the night before (Pens,
    pencils, erasers, exam id, etc.). There are always cases of people forgetting things
    on the day of the exam.
  2. Section 2: Types of reading comprehension questions
   1. Main idea/topic/title
   2. Detail and Fact
   3. Vocabulary
   4. Reference
   5. Inference
   6. Tone/Purpose
   7. Paragraph prediction

รูปแบบการเรียน

 • น้องๆ จะได้ทดสอบ Pre-test Post-test และเรียนรู้วิธีการทำข้อสอบ Part Reading ตั้งแต่พื้นฐานจนไปถึงระดับสอบ TU-GET ได้เลย

เหมาะกับน้องๆ ที่

 • น้องๆ ที่พอมีพื้นฐานมาบ้างพอสมควร
 • น้องๆ ที่อยากได้ลองฝึกฝนตามแนวข้อสอบ