หลักสูตรสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ม.ปลาย เตรียมตัวเพื่อสอบเข้าเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

รูปแบบที่เราเปิดสอนได้แก่

 แบบ Course เรียนกลุ่มเล็กไม่เกิน 20 คน (มาคนเดียวก็เรียนได้)

 ค่าเรียนถูก

 เรียนกลุ่มเล็ก เป็นกันเอง พูดคุยซักถามได้ตลอด

 ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ที่มีความฝันเดียวกัน

แบบ Private Course เรียนตัวต่อตัว หรือ รวมกลุ่มกับเพื่อนที่รู้จักกันมา

 จัดเวลาเรียนได้ตามสะดวก

 มีความเป็นส่วนตัว และเป็นกันเองระหว่างกลุ่มเพื่อนที่มาด้วยกัน

 ค่าเรียนคุ้มค่ากับความเป็นส่วนตัว

แบบ Camp ค่ายติวเก็บตัว 4 วัน 3 คืน

 ใช้เวลาคุ้มค่าต่อเนื่อง กว่า 90 ชั่วโมงในค่าย ไม่ต้องเดินทางไปกลับ

 ได้ความรู้ ควบคู่กับประสบการณ์ และมิตรภาพดี

 ฝึกการเข้าสังคม แบ่งปันความรู้ให้กันและกัน

หลักสูตรสอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับภาคบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะอื่นมาแล้ว ต้องการสอบตรงเข้าศึกษาต่อ นิติศาสตร์บัณฑฺิต

รูปแบบที่เราเปิดสอน คือ รูปแบบ Private Course โดยสอบถามและนัดหมายเพื่อเรียนได้ทันที

หลักสูตรสอบตรง รัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับน้องๆ ม.ปลายที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

หลักสูตรที่เราเปิดสอนคือ รูปแบบ Camp ค่ายติวเก็บตัว ที่ชื่อว่าค่ายสิงห์แคมป์ (Singha Camp)

แบบ Camp ค่ายติวเก็บตัว 3 วัน 2 คืน

 ใช้เวลาคุ้มค่าต่อเนื่อง 3วัน 2 คืนในค่าย ไม่ต้องเดินทางไปกลับ

 ได้ความรู้ ควบคู่กับประสบการณ์ และมิตรภาพดี

 ฝึกการเข้าสังคม แบ่งปันความรู้ให้กันและกัน