TCAS รอบ 3 สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รอบนี้น้อง ๆ ต้องสอบวิชาเฉพาะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยจะมีลิ้งสมัครแนบไว้ท้ายบทความ

โดยรอบนี้จะสอบก่อน รู้คะแนนแล้วจึงนำคะแนนมายื่นอีกครั้ง ทำให้น้อง ๆ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะยื่นคะแนนสมัครศูนย์ไหนดี ระหว่างรังสิต หรือลำปางเพราะคะแนนของ สองศูนย์นี้แตกต่างกันโดยลำปางจะมีโอกาสสอบติดได้ง่ายกว่า

1. วันสมัครสอบวิชาเฉพาะ

14 ม.ค. – 26 ก.พ. 63

ค่าสมัครสอบ 300 บาท
สมัครสอบที่เว็บไซต์ https://www.tuadmissions.in.th/

2. วันสอบวิชาเฉพาะ

8 มี.ค. 63
เวลา 09.00 – 12.00 น.

3. จำนวนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2563 นี้

ศูนย์รังสิตเปิดรับ 250 คน
ศูนย์ลำปางรับ 70 คน

4. คุณสมบัติ

• เด็ก ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. (เด็กซิ่วไม่ได้)
• ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

5. ข้อสอบที่ใช้สอบ

GAT 30%
LAW 70%

ข้อสอบวิชาเฉพาะได้แก่

ส่วนที่ 1 การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 10 คะแนน (10 ข้อ)
เป็นการทดสอบการคิดอย่างมีเหตุและผล การแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ โดยกฎเกณฑ์หรือรูปแบบที่กำหนดให้มาพิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน

ส่วนที่ 2 ความเข้าใจในการอ่าน 25 คะแนน (25 ข้อ)

เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อให้เข้าใจ และจับประเด็นสำคัญ รวมถึงความเข้าใจในภาษาและถ้อยคำที่ใช้ในบทความ โดยข้อสอบในส่วนนี้จะกำหนดบทความให้ และมีคำถามเพื่อถาม
ความเข้าใจในการอ่านบทความแต่ละบทความ

ส่วนที่ 3 การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย 35 คะแนน (35 ข้อ)

เป็นการทดสอบความสามารถในการใช้เหตุผลโดยพิจารณาจากกฎเกณฑ์และหลักกฎหมายที่กำหนดให้ ซึ่งหลักกฎหมายที่ใช้เป็นหลักกฎหมายสมมุติที่ก าหนดขึ้น ไม่ใช่หลักกฎหมายจริงของประเทศไทยเพื่อเป็นการทดสอบทักษะในการเข้าใจหลักกฎหมายและนำไปปรับใช้กับข้อเท็จจริงได

ตัวอย่างข้อสอบ

1. หลักกฎหมาย

1) ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

2) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

3) ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

ข้อเท็จจริง

นายดำได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีนายแดงเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอ โดยนายดำได้มอบเงิน 5,000 บาทให้แก่นายแดงเพื่อที่นายแดงจะได้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ตนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว นายแดงรับเงินจำนวนดังกล่าวไว้แต่ก็หาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด เช่นนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความผิดของนายแดงและนายดำ

ก. ดำมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน และแดงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน
ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน
ค. แดงผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน ส่วนดำผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานรับสินบน
ง. แดงไม่ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน และดำไม่ผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน

คำตอบ ข้อนี้มีเหตุผลอธิบายดังนี้ คือ นายดำจะมีความผิดตามหลักกฎหมายข้อ 1) ก็ต่อเมื่อนายดำติดสินบนให้นายแดงเจ้าพนักงานไปกระทำผิด อันมิชอบด้วยหน้าที่เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงกล่าวว่า “นายแดงหาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด” นั่นหมายความว่านายแดงก็ปฎิบัติภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้นายแดงปฎิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายอยู่ นายดำผู้ติดสินบนจึงไม่ผิด ตามหลักกฎหมายข้อที่ 1)

ส่วนความผิดของนายแดง ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายข้อ 2) ซึ่งหลักกฎหมายระบุชัดเจนว่า “ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” นั่นหมายความว่า ต่อให้นายแดงรับสินบนมา และยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด นายแดงก็ยังคงมีความผิดอยู่ดี

ดังนั้น สรุปคำตอบจึงเป็น ข้อ ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน

จะเห็นได้ว่าข้อสอบส่วนนี้ น้อง ๆ ต้องฝึกวิเคราะห์หลักกฎหมายที่โจทย์ให้มา เข้าใจภาษา และหลักคิดของกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในการไขปัญหาของคำถามให้ได้

6.  การยื่นคะแนน และสัมภาษณ์

หลังจากที่เราทราบคะแนนสอบทั้งหมดแล้ว น้อง ๆ ต้องเข้าไปสมัครยี่นคะแนน TCAS รอบ 3 ได้ที่เว็บไซต์ Mytcas โดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562

โดยสามารถยื่นได้ทั้งหมด 6 อันดับแบบเรียงอันดับ (ไม่ว่าน้องๆ จะไปสอบตรงคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยไหนมาก็ตาม) แต่จะติดได้เพียงแค่ 1 อันดับเท่านั้น  ดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดี ว่าอันดับที่ 1 น้อง ๆ ต้องการเข้าที่ไหนมากที่สุด

  • STEP 1 : รายละเอียดการสอบเข้า นิติศาสตร์

  • STEP 2 : รายละเอียดคอร์สติว

  • STEP 3 : ตารางคอร์สติว

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ อยากติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว ติวเข้มอัดเน้น พร้อมสอบติดเป็นว่าที่นักศึกษาแน่นอน ^ ^ คลิกดูรายละเอียด