TCAS รอบ 3 สอบตรง (วิชาเฉพาะ) นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รอบนี้น้อง ๆ ต้องสอบวิชาเฉพาะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยจะมีลิ้งสมัครแนบไว้ท้ายบทความ

โดยรอบนี้จะสอบก่อน รู้คะแนนแล้วจึงนำคะแนนมายื่นอีกครั้ง ทำให้น้อง ๆ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะยื่นคะแนนสมัครศูนย์ไหนดี ระหว่างรังสิต หรือลำปางเพราะคะแนนของ สองศูนย์นี้แตกต่างกันโดยลำปางจะมีโอกาสสอบติดได้ง่ายกว่า โดยข้อมูลนี้เป็นของปี 2566/ 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2566)

1. วันสมัครสอบวิชาเฉพาะ / ประกาศรายชื่อที่นั่ง

สมัครสอบ : 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสมัครสอบ 300 บาท เปิดรับสมัคร 09.00 น. วันสุดท้ายปิดรับสมัคร 23.59 น.
สมัครสอบที่เว็บไซต์ https://www.tuadmissions.in.th/

ประกาศที่นั่งสอบ : 14 มีนาคม 2567

2. วันสอบวิชาเฉพาะ / ประกาศผลคะแนน

วันสอบ : อาทิตย์ 24 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น. (3 ชั่วโมง)

วันประกาศผลคะแนน : จันทร์ 23 เมษายน 2567
เว็บไซต์ www.law.tu.ac.th

3. จำนวนรับนักศึกษา

ในปีการศึกษา 2567

ศูนย์รังสิตเปิดรับ 300 คน
ศูนย์ลำปางรับ 100 คน

4. คุณสมบัติ

• เด็ก ม.6 หรือเทียบเท่า เช่น กศน. ปวช. อินเตอร์ ,เด็กซิ่วอายุไม่เกิน 20 ปี


• ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย

5. ข้อสอบที่ใช้สอบ

วิชาเฉพาะ 100%

ข้อสอบวิชาเฉพาะได้แก่

ส่วนที่ 1 ความเข้าใจในการอ่าน 40 คะแนน (40 ข้อ)

เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านเพื่อให้เข้าใจ และจับประเด็นสำคัญ รวมถึงความเข้าใจในภาษาและถ้อยคำที่ใช้ในบทความ โดยข้อสอบในส่วนนี้จะกำหนดบทความให้ และมีคำถามเพื่อถามความเข้าใจในการอ่านบทความแต่ละบทความ

ส่วนที่ 3 การใช้เหตุผลในทางกฎหมาย 60 คะแนน (60 ข้อ)

เป็นการทดสอบความสามารถในการตีความกฎหมาย จับประเด็นได้ตรงจุด และสามารถหาคำตอบที่ถูกต้องได้ โดยมีข้อสอบ 3 ประเภทดังนี้

1. มีหลักกฎหมาย มีข้อเท็จจริงเป็นโจทย์ตุ๊กตามาให้ และมีตัวเลือกให้ตอบ โดยน้อง ๆ ต้องนำหลักกฎหมายมาปรับใช้กับข้อเท็จจริงเพื่อหาคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

2. มีหลักกฎหมายให้มา และมีตัวเลือกโดยให้หาข้อเท็จจริงที่ตรงกับหลักกฎหมายมากที่สุด

3. มีข้อเท็จจริงให้มา และมีตัวเลือกโดยให้หาหลักกฎหมายที่ตรงกับข้อเท็จจริงมากที่สุด

ตัวอย่างข้อสอบ

1. หลักกฎหมาย

1) ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

2) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

3) ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

ข้อเท็จจริง

นายดำได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีนายแดงเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอ โดยนายดำได้มอบเงิน 5,000 บาทให้แก่นายแดงเพื่อที่นายแดงจะได้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ตนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว นายแดงรับเงินจำนวนดังกล่าวไว้แต่ก็หาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด เช่นนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความผิดของนายแดงและนายดำ

ก. ดำมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน และแดงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน

ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน

ค. แดงผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน ส่วนดำผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานรับสินบน

ง. แดงไม่ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน และดำไม่ผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน

คำตอบ ข้อนี้มีเหตุผลอธิบายดังนี้ คือ นายดำจะมีความผิดตามหลักกฎหมายข้อ 1) ก็ต่อเมื่อนายดำติดสินบนให้นายแดงเจ้าพนักงานไปกระทำผิดอันมิชอบด้วยหน้าที่เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงกล่าวว่า “นายแดงหาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด” นั่นหมายความว่านายแดงก็ปฎิบัติภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้นายแดงปฎิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายอยู่ นายดำผู้ติดสินบนจึงไม่ผิด ตามหลักกฎหมายข้อที่ 1)

ส่วนความผิดของนายแดง ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายข้อ 2) เพราะมาตรานี้ระบุให้ใช้กับเจ้าพนักงานซึ่งหลักกฎหมายระบุชัดเจนว่า “ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” นั่นหมายความว่า ต่อให้นายแดงรับสินบนมา และยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด นายแดงก็ยังคงมีความผิดอยู่ดี

ดังนั้น สรุปคำตอบจึงเป็น ข้อ ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน

จะเห็นได้ว่าข้อสอบส่วนนี้ น้อง ๆ ต้องฝึกวิเคราะห์หลักกฎหมายที่โจทย์ให้มา เข้าใจภาษา และหลักคิดของกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในการไขปัญหาของคำถามให้ได้

6. การยื่นคะแนน และสัมภาษณ์

หลังจากที่เราทราบคะแนนสอบทั้งหมดแล้ว น้อง ๆ ต้องเข้าไปสมัครยี่นคะแนน TCAS รอบ 3 ได้ที่เว็บไซต์ Mytcas โดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 12 พฤษภาคม 2567 และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครั้งที่ 1 วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567

โดยสามารถยื่นได้ทั้งหมด 10 อันดับแบบเรียงอันดับ (ไม่ว่าน้องๆ จะไปสอบตรงคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยไหนมาก็ตาม) แต่จะติดได้เพียงแค่ 1 อันดับเท่านั้น ดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดี ว่าอันดับที่ 1 น้อง ๆ ต้องการเข้าที่ไหนมากที่สุด

  • STEP 1 : รายละเอียดการสอบเข้า นิติศาสตร์

  • STEP 2 : รายละเอียดคอร์สติว

  • STEP 3 : ตารางคอร์สติว

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ อยากติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว ติวเข้มอัดเน้น พร้อมสอบติดเป็นว่าที่นักศึกษาแน่นอน ^ ^ คลิกดูรายละเอียด