TCAS รอบ 3 สอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

รอบนี้น้อง ๆ ต้องสอบวิชาเฉพาะ ที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง โดยจะมีลิ้งสมัครแนบไว้ท้ายบทความ

โดยรอบนี้จะสอบก่อน รู้คะแนนแล้วจึงนำคะแนนมายื่นอีกครั้ง ทำให้น้อง ๆ สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ว่าจะยื่นคะแนนสมัครศูนย์ไหนดี ระหว่างรังสิต หรือลำปางเพราะคะแนนของ สองศูนย์นี้แตกต่างกันโดยลำปางจะมีโอกาสสอบติดได้ง่ายกว่า

1. วันสมัครสอบ วันสอบ และคุณสมบัติผู้เข้าสอบ

ปกติ ม.ธรรมศาสตร์จะเปิดรับสมัครสอบ วิชาเฉพาะวันที่ 15 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ และกำหนดวันสอบ ช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี (ในปี 2562 สอบวันที่ 9 มีนาคม 2562) และก่อนที่น้อง ๆ จะสมัครสอบต้องตรวจสอบให้ดีว่าคุณสมบัติของเราตรงตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนดไหม โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  • กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
  • เกรดในระดับ ม.ปลาย 6 เทอม 2.75 (โดยจะดูเกรดจริง ๆ ในวันสอบสัมภาษณ์)

2. จำนวนรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 นี้ ศูนย์รังสิตเปิดรับ 175 คน และศูนย์ลำปาง 70 คน

3. วิชาที่ใช้ในการสอบ 

วิชาที่ใช้สอบจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ คือ

  1. วิชาเฉพาะ ได้แก่ นิติศาสตร์ 1 (วิชากฎหมาย)
  2. GAT การสอบวัดความถนัดทั่วๆไป ได้แก่ GAT เชื่อมโยง และ GAT อังกฤษ โดยมีรายละเอียดคะแนนดังนี้

4. รายละเอียดข้อสอบ

วิชานิติศาสตร์ 1 ก็คือวิชากฎหมายนั่นเอง โดยข้อสอบส่วนนี้มีคะแนนรวมทั้งหมด 40 คะแนน ขอบเขตของข้อสอบเท่าที่ทางสถาบัน Legendlaw เก็บสถิติข้อสอบมาเป็นเวลากว่า 11 ปีนั้น จะออกกฎหมายแพ่งและพาณิชน์ กฎหมายอาญา เป็นหลัก และมีพวกกฎหมายพิเศษ เช่น รัฐรรมนูญ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายระหว่างประเทศ พรบ.รับราชการทหาร มาบ้างเป็นครั้งคราว นั่นเองลักษณะข้อสอบจะไม่ออกลึกมาก แต่ก็กว้างอยู่พอสมควร

ข้อสอบส่วนแรก เรียกว่า กฎหมายทั่วไป ซึ่งมีน้ำหนักคะแนน 10 คะแนน ข้อสอบมีทั้งหมด 20 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ

1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหลักการกระจายอำนาจ

ก. รัฐวิสาหกิจ
ข. องค์การมหาชน
ค. อำเภอ
ง. เทศบาล

น้อง ๆ สามารถ ดูตัวอย่างข้อสอบที่ทางสถาบันได้ทำไว้ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดได้ฟรี คลิกเพื่อดูตัวอย่างข้อสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

ข้อสอบส่วนที่สอง เรียกว่า การให้เหตุผลทางกฎหมาย ซึ่งมีน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน ข้อสอบมีทั้งหมด 30 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ

1. หลักกฎหมาย

1) ผู้ใดให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัดหรือสมาชิกสภาเทศบาล เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

2) ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษ…

3) ผู้ใดลงมือกระทำความผิดแต่กระทำไปไม่ตลอด หรือกระทำไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผล ผู้นั้นพยายามกระทำความผิด

ข้อเท็จจริง

นายดำได้ยื่นหนังสือขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งมีนายแดงเป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจพิจารณาคำขอ โดยนายดำได้มอบเงิน 5,000 บาทให้แก่นายแดงเพื่อที่นายแดงจะได้พิจารณาและออกใบอนุญาตให้แก่ตนตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยเร็ว นายแดงรับเงินจำนวนดังกล่าวไว้แต่ก็หาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด เช่นนี้ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความผิดของนายแดงและนายดำ

ก. ดำมีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน และแดงมีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน
ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน
ค. แดงผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน ส่วนดำผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าพนักงานรับสินบน
ง. แดงไม่ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานรับสินบน และดำไม่ผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน

คำตอบ ข้อนี้มีเหตุผลอธิบายดังนี้ คือ นายดำจะมีความผิดตามหลักกฎหมายข้อ 1) ก็ต่อเมื่อนายดำติดสินบนให้นายแดงเจ้าพนักงานไปกระทำผิด อันมิชอบด้วยหน้าที่เท่านั้น แต่ข้อเท็จจริงกล่าวว่า “นายแดงหาได้ประวิงเวลา หรือเร่งออกใบอนุญาตให้แก่นายดำแต่อย่างใด” นั่นหมายความว่านายแดงก็ปฎิบัติภายในกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด ทำให้นายแดงปฎิบัติหน้าที่โดยชอบตามกฎหมายอยู่ นายดำผู้ติดสินบนจึงไม่ผิด ตามหลักกฎหมายข้อที่ 1)

ส่วนความผิดของนายแดง ต้องพิจารณาตามหลักกฎหมายข้อ 2) ซึ่งหลักกฎหมายระบุชัดเจนว่า “ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่” นั่นหมายความว่า ต่อให้นายแดงรับสินบนมา และยังคงปฎิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด นายแดงก็ยังคงมีความผิดอยู่ดี

ดังนั้น สรุปคำตอบจึงเป็น ข้อ ข. ดำไม่มีความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงาน ส่วนแดงมีความผิดฐานเจ้าพนักงานรับสินบน

จะเห็นได้ว่าข้อสอบส่วนนี้ น้อง ๆ ต้องฝึกวิเคราะห์หลักกฎหมายที่โจทย์ให้มา เข้าใจภาษา และหลักคิดของกฎหมาย เพื่อนำมาใช้ในการไขปัญหาของคำถามให้ได้

วิชาเรียงความ มีน้ำหนักคะแนน 15 คะแนน

โดยวิชานี้จะเป็นข้อเขียน หรืออัตนัย มีหัวข้อให้ 1 หัวข้อโดยศูนย์รังสิต และศูนย์ลำปางจะมีหัวข้อที่แตกต่างกัน และสอบคนละเวลากันอีกด้วย โดยศูนย์รังสิตจะสอบตั้งแต่เวลา 11.00 – 12.30 น. (1 ชั่วโมง 30 นาที) และศูนย์ลำปางเวลา 13.00 – 15.00 น.

วิชานี้นอกจากน้อง ๆ จะมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนแล้ว ยังต้องมีองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่กำหนดด้วย พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็น อย่างมีหลักการพร้อมเหตุผลประกอบการเขียนของเราเพื่อเรียกคะแนนจากกรรมการให้ได้มากที่สุด

น้อง ๆ สามารถดูตัวอย่างหัวข้อในปีต่าง ๆ ได้พร้อมแนวทางการเขียนตอบอย่างละเอียด คลิกเพื่อดูตัวอย่างการเขียนเรียงความ สอบตรง นิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

วิชาย่อความ มีน้ำหนักคะแนน 15 คะแนน

วิชานี้จะมีบทความมาให้น้อง ๆ 1 บทความโดยมีจำนวนหน้าประมาณ 5 – 20 หน้า แล้วแต่ละปีบทความจะเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันไป เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม นำมาให้เราย่อ เหลือเพียงไม่เกิน 15 บรรทัดเท่านั้น !! ดังนั้นหากน้อง ๆ อยากได้คะแนนดีต้องฝึกฝนเทคนิคการจับใจความสำคัญ และการเรียบเรียงใหม่ให้เป็นภาษาของเราเอง อ่านแล้วสละสลวย เข้าใจง่าย จึงจะได้คะแนนดี

GAT วิชาความถนัดทั่วไป มีน้ำหนักคะแนน 30 คะแนน โดยมี สทศ. เป็นผู้รับผิดชอบจัดสอบ โดยจะสอบก่อน ปกติจะสอบอยู่ในช่วง สุดท้ายของเดือน กุมภาพันธ์

หมายเหตุ !! น้อง ๆ ที่จะมีสิทธิได้รับตรวจวิชาเรียงความ ย่อความ ก็ต่อเมื่อมีคะแนนวิชานิติศาสตร์ 1 มากจนติด 700 อันดับแรกเท่านั้น

5.  การยื่นคะแนน และสัมภาษณ์

หลังจากที่เราทราบคะแนนสอบทั้งหมดแล้ว น้อง ๆ ต้องเข้าไปสมัครยี่นคะแนน TCAS รอบ 3 ได้ที่เว็บไซต์ Mytcas โดยเริ่มยื่นได้ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 เมษายน 2562 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 และสอบสัมภาษณ์วันที่ 10 – 12 พฤษภาคม 2562

โดยสามารถยื่นได้ทั้งหมด 6 อันดับแบบเรียงอันดับ (ไม่ว่าน้องๆ จะไปสอบตรงคณะไหน หรือมหาวิทยาลัยไหนมาก็ตาม) แต่จะติดได้เพียงแค่ 1 อันดับเท่านั้น  ดังนั้นต้องตัดสินใจให้ดี ว่าอันดับที่ 1 น้อง ๆ ต้องการเข้าที่ไหนมากที่สุด

  • STEP 1 : รายละเอียดการสอบเข้า นิติศาสตร์

  • STEP 2 : รายละเอียดคอร์สติว

  • STEP 3 : ตารางคอร์สติว

สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจ อยากติวสอบตรงนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ TCAS รอบ 3 ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้ว ติวเข้มอัดเน้น พร้อมสอบติดเป็นว่าที่นักศึกษาแน่นอน ^ ^ คลิกดูรายละเอียด