เฉลยแนวข้อสอบวิชาเฉพาะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2563

สอบวันที่ 8 มีนาคม 2563

คำถาม ควรตั้งชื่อเรื่องว่าอะไร
ตอบ กำเนิดโรงพยาบาลโรคติดต่อ

คำถาม จากบทความมีย่อหน้าที่กล่าวถึงแหล่งที่มาของโรคติดต่อจำนวนเท่าไหร่
ตอบ 2 ย่อหน้า

คำถาม ข้อใดที่มีการกล่าวถึงในบทความ
ตอบ มีการตั้งโรงพยาบาลพิเศษ วัดเทพศิรินทร์ วัดสุทัศน์ วังเสด็จในกรมขุนชัยนาทนเรนทร สุขศาลาบางรัก

คำถาม บทความเรื่องนี้ต้องการสื่อถึงเรื่องใด
ตอบ เรื่องเล่าเรื่องราวที่มาของโรงพยาบาลโรคติดต่อ

คำถาม ข้อใดกล่าวถูกต้องน้อยที่สุด
ตอบ กองสาธารณสุขในสมัยรัชกาลที่ 5