บทความนี้เป็นแนวทางการเขียนตอบข้อสอบเรียงความ ในการสอบตรงเข้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีการจัดสอบในวันที่ 11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยทางพี่ๆ สถาบัน Legend Law ได้จัดทำแนวทางเขียนตอบขึ้นมา เพื่อให้น้องๆ ที่กำลังจะสอบในปีต่อ ๆ ไปได้ศึกษาในแนวทางการเขียนตอบ

      โดยหัวข้อนี้ เป็นหัวข้อประเภทปลายเปิด ที่ให้ผู้สอบได้แสดงความคิดอย่างเสรี โดยไม่มีผิด หรือถูก แต่ผู้สอบจะต้องเขียนตอบโดยมีเหตุและผลที่น่าเชื่อถือ เป็นไปได้ และน่ารับฟัง ดังนั้นแล้ว น้องๆ สามารถที่จะเขียนให้แตกต่างจากตัวอย่างนี้โดย โดยไม่ถือว่าผิดแต่อย่างใด

หัวข้อ ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับคำกล่าวที่ว่า “กฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่คนรวยมากกว่าคนจน”

กฎหมาย เป็นเครื่องมือของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม โดยมีสภาพบังคับ คือการลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อเป็นการป้องปรามให้คนในสังคมเห็นว่า การะละเมิดกฎระเบียบของสังคมย่อมได้รับผลร้าย และหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมาย คือ ทุกคนย่อมเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย กล่าวคือ ไม่ว่าจะมีฐานะรวย จน หรือความรู้มาก น้อยเพียงใด ทุกคนย่อมอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีกฎหมายบางประการที่ยังมีข้อบกพร่อง ซึ่งผู้เขียนจะกล่าวต่อไปนี้

กฎหมายยังคงใช้ทรัพย์สิน หรือเงินเพื่อเป็นหลักประกันการปบ่อยตัวชั่วคราว กล่าวคือ กฎหมายได้กำหนดถึงเงื่อนไขการประกันตัวโดยต้องใช้ หลักทรัพย์ หรือเงินในการประกันตัวซึ่งเป็นการสร้างความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจน และคนรวย และเป็นต้นเหตุของความไม่เป็นธรรม เพราะคนจนไม่มีโอกาส หรือที่จะไปทำให้โอกาสหลบหนีน้อยกว่าคนรวยที่สามารถออกนอกประเทศได้ง่ายกว่า ดังนั้น แล้วการใช้หลักทรัพย์ไม่ได้เป็นเรื่องการันตีว่าจะไม่หลบหนี

ในคดีอาญากฎหมายกำหนดการพิจารณาคดีของศาลโดยใช้ระบบกล่าวหา กล่าวคือ ศาลจะวางตนเป็นกลาง ไม่แสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโจทก์ และจำเลยที่จะนำสืบพยานหลักฐาน และข้อเท็จจริงต่อศาล  ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจน ที่เข้าถึงโอกาสในการเสนอข้อเท็จจริง และความจริงต่อศาลได้ เพราะคนจนจะไม่มีโอกาสได้จ้างทนายที่มีความสามารถเหมือนกับคนรวย ดังนั้นแล้วหากศาลลงมาแสวงหาข้อเท็จจริงด้วยตนเอง โดยการซักถามพยาน และค้นหาความจริงโดยศาลเองแล้ว ย่อมเป็นการสร้างความยุติธรรม และลดความเหลื่อมล้ำได้

จากที่ผู้เขียนได้กล่าวไปข้างต้น เห็นได้ว่ากฎหมายยังคงมีข้อบกพร่องบางประการ โดยเป็นข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวง และสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก ข้อบกพร่องดังกล่าวกระทบต่อสิทธิ เสรีภาพ ร่างกาย หรือแม้กระทั้งชีวิตของประชาชน หลายครั้งเราเห็นผู้บริสุทธิ์ต้องถูกคุมขังในเรือนจำเป็นการชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดี ทั้งที่ ๆ ไม่ได้กระทำความผิด และศาลก็ยังไม่ได้พิพากษาว่าบุคคลนั้นกระทำความผิด แต่การถูกคุมขังในเรือนจำก็ทำให้ได้รับผลกระทบ และก่อให้เกิดผลเสียในระหว่างคุมขังชั่วคราวแล้ว เพราะคุณกำลังนำผู้บริสุทธิ์ไปขังรวมกับนักโทษโดยอาชีพ

ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนเห็นด้วยกับคำว่าที่ว่ากฎหมายเอื้อประโยชน์ให้แก่คนรวยมากกว่าคนจน ตราบใดในปัจจุบันเรายังคงเห็นกฎหมายเหล่านี้บังคับใช้อยู่โดยยังไม่ถูกแก้ไข  ก็ยังคงต้องมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ตกเป็นเหยื่อ และได้บาปเคราะห์ของความเหลื่อมล้ำนี้ต่อไป


บทความนี้อนุญาตให้เผยแพร่โดยวิธีแชร์ลิ้งจากเว็บนี้โดยตรง ห้ามทำการคัดลอก หรือทำซ้ำ